Ostu- ja müügitingimused

 1. ÜLDSÄTTED
 1. Käesolevad ostu- ja müügitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad AS WERMSTOCK (registrikood 10099948; edaspidi: Müüja) poolt müüdavatele kaupadele.
 2. Tingimustest erinevad kokkulepped kehtivad üksnes juhul, kui need on poolte (st Müüja ja klient) poolt allkirjastatud kirjalikult.
 1. KAUBA TELLIMINE
 1. Kauba tellimiseks esitab klient Müüjale tellimuse, pärast mida koostab Müüja kliendi poolt tellitud kauba osas pakkumise ning edastab selle paberil või emaili teel kliendile. Pakkumine sisaldab kauba spetsifikatsiooni, hinda, makse- ja tarnetingimusi.
 2. Müüja poolt kliendile esitatud pakkumine on käsitletav Müüja poolse pakkumusena lepingu sõlmimiseks ja see on kehtiv 15 päeva.
 3. Juhul, kui klient soovib pakkumises toodud kauba tellida, teavitab ta sellest Müüjat, kes seejärel esitab kliendile ettemaksu arve. Klient tasub ettemaksu Müüjale kohapeal või pangaülekandega.
 4. Müüja ja kliendi vahel loetakse ostu- ja müügitehing sõlmituks kooskõlas Tingimustega pärast ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele.
 1. KAUBA HIND JA SELLE TASUMISE KORD
 1. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kohustub klient tasuma ettemaksuna 50% tellitava kauba hinnast. Teise 50% kauba hinnast kohustub klient tasuma viivitamata Müüjale väljastatud arve alusel pärast kauba jõudmist Müüja lattu. Hinnale lisandub käibemaks seaduses toodud määras.
 2. Tarnitud kaupade hind sisaldab kaupade transpordikulusid kuni Müüja laoni ja edasine kauba transport toimub kliendi kulul, välja arvatud juhul, kui pakkumises ei ole toodud teisiti.
 3. Müüjal on õigus kauba müügihinda ühepoolselt muuta, kui kauba tootja muudab Müüjale kehtestatud hindu enne kliendi ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele. Sellisel juhul on Müüjal õigus muuta kauba müügihinda proportsionaalselt vastavalt kauba tootja poolt muudetud hindandele. Müüja kohustub klienti teavitama kauba müügihinna muutumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui hinnamuutuse tulemusena suureneb kauba müügihind rohkem kui 10%, võib klient oma klient müügitehingust taganeda, esitades selleks vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse ühe nädala jooksul pärast Müüjalt vastava teate saamist.
 4. Kliendi poolt tellimuse tühistamise korral pärast ettemaksu tasumist siis tasutud ettemaksu kliendile ei tagastata ning kogu ettemaks jääb Müüjale võimalike kahjude ja kulude katteks. Tellimust ei saa tühistada mittestandardsete kaupade osas, mida toodetakse kliendi tellimuse alusel ja sellised kaubad kohustub klient vastu võtma ning tasuma 100% kaupade maksumusest.
 5. Ostetud kauba eest mittetähtaegsel tasumisel on Müüjal õigus nõuda kliendilt viivist 0,15% päevas tasumata kauba maksumusest iga maksetähtaega ületanud päeva kohta. 
 6. Klient kannab kõik kauba eest tasumisega kaasnevad kulud (ülekandetasud, jne).
 7. Müüja tellitud kaupa tagasi ei osta ja ümber ei vaheta.
 1. TARNEAEG
 1. Kauba tarneajad on toodud pakkumisel. Pakkumisel näidatud tarnekuupäev on hinnanguline ning ei ole Müüja jaoks siduv. Müüja kohustub klienti õigeaegselt teavitama viivitustest või muudest asjaoludest, mis mõjutavad kaupade saabumist.
 1. KAUBA ÜLEANDMINE
 1. Kauba kliendile üleandmise eelduseks on kauba müügihinna täielik laekumine Müüja arveldusarvele.
 2. Klient on kohustatud kauba vastu võtma hiljemalt kolm tööpäeva pärast vastava teate saamist Müüjalt. Kui klient ei ole kaupa vastu võtnud toodud tähtaja jooksul, siis on Müüjal õigus nõuda kliendilt kauba ladustamise eest tasu summas 9 eurot iga euroaluse kohta ööpäevas. Hinnale lisandub käibemaks seaduses toodud määras.
 3. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb kliendile üle alates kauba kliendile üleandmise hetkest. Kui klient ei võta kaupa kokkulepitud kohas või ajal vastu, läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko kliendile üle alates vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.
 4. Kauba omandiõigus läheb kliendile üle pärast kauba müügihinna täielikku laekumist Müüja arveldusarvele.
 5. Kaup antakse üle kliendi esindajale (sh kliendi töötajad)  või kliendi poolt osundatud isikule.
 6. Klient on kohustatud järgima tootja või Müüja poolt ettenähtud kauba ladustamise, paigaldamise ja hoolduse tingimusi, mille Müüja teeb kliendile kättesaadavaks hiljemalt kauba üleandmisel.
 1. VASTUTUS
 1. Klient kohustub kaupade üleandmisel-vastuvõtmisel kontrollima ja veenduma, et saabunud kaup vastab oma koguselt ja spetsifikatsioonilt tellitule. Kauba koguselise mittevastavuse korral ja kaubal nähtavate vigastuste esinemisel koostab klient koos Müüja esindajaga vastava akti kaupade vastuvõtmisel, spetsifikatsiooni osas kohustub Ostja teavitama mittevastavusest viie tööpäeva jooksul kaupade vastuvõtmisest. Hilisemaid pretensioone Müüja ei arvesta. 
 2. Kui klient avastab kvaliteedi puuduse või mittevastavuse pärast kauba lahti pakkimist, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödumisel pärast kauba kättesaamist, peab klient teavitama sellest Müüjat enne kauba paigaldamist või kaupade kasutuselevõttu. Müüja ei vastuta puuduste eest, mida oleks olnud võimalik avastada enne paigaldamist.
 3. Müüja on kohustatud tellimusele mittevastavad kaubad oma äranägemise järgi kas parandama, välja vahetama või tagasi võtma. Müüja ei vastuta kulude eest, mis kliendil tekivad seoses kauba vahetamise või tagastamisega (sealhulgas, kuid mitte ainult, transpordikulud, lammutus- ja paigalduskulud, paigaldusega seotud lisaseadmete kulud, jne), ega muude lisakulude ega kaudsete kahjude eest. Mittevastavuse esinemine ei vabasta klienti maksekohustuse täitmisest.
 4. Täiendavalt ei vastuta Müüja müüdud kaubal esinevate puuduste eest, millest klient oli või pidi olema teadlik ettemaksu tasumise ajal.
 5. Klient on teadlik, et kaubad võivad erinevate tootmispartiide lõikes oma omadustelt (värvitoon, mõõtmed, jne) erineda. Tootmispartiide lõikes esinevaid võimalikke erinevusi kauba omadustes ei loeta kauba puuduseks ning see ei anna kliendile õigust esitada Müüja vastu nõudeid. Klient on teadlik, et toote näidised ning tootja kataloogides ja/või veebisaitidel olevad toote fotod on üksnes illustratiivsed ega esinda kauba lõplikku esteetilist tulemust.
 1. MÜÜGIGARANTIID
 1. Kaubale kehtib tootegarantii, kui kauba tootja on vastavale kaubale garantii andnud. Tootegarantii kehtib kauba tootja poolt sätestatud garantiitingimustel kauba tootja poolt kehtestatud tähtajal jooksul. Tootja garantiitingimused on saadaval tootja veebisaidil või Müüjalt. Garantiiajal defektide tuvastamise korral kohustub klient sellest Müüjat viivitamatult teavitama.
 2. Paigaldatud kaupadele kehtib tootja garantii üksnes tingimusel, et kaupa on käsitletud ja kaubad on paigaldatud vastavat kvalifikatsiooni (kutsetõendit) omava isiku poolt ning vastavalt tootja paigaldusjuhistele ja tööstusharu nõuetele ja heale tavale. Paigaldatud kaupade garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud tavalisest kulumisest, valest paigaldamisest, ebaõigest kasutamisest või paigaldus- ja hooldusjuhiste mittejärgmisest.
 1. FORCE MAJEURE
 1. Tellimusest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või selle tagajärgede ületamist (ehk vääramatu jõud). Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Pool, kelle tegevus kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist poolt koheselt kirjalikult teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei välista pooli jõupingutuste rakendamisest vastavate asjaolude kõrvaldamiseks ning pooled peavad oma kohustuste täitmist jätkama kohe, kui vääramatu jõu asjaolud on möödunud.
 1. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 1. Tingimustele kohaldub Eesti õigus.
 2. Kaupade ostmist ja müümist Müüja ja Ostja vahel reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Pooled lahendavad kõik vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe puudumisel lahendab vaidluse Harju maakohtu kohtumaja Tallinnas.

Käesolevad Tingimused kehtivad alates 25.08.2023.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.